STOWARZYSZENIE PARYŻANIE

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „PARYŻANIE” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość Mikstat.
 2. Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. ochrona środowiska,
 2. działalność kulturalna,
 3. wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
 4. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
 5. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 6. upowszechnianie wiedzy o historii Mikstatu i powiatu ostrzeszowskiego,
 7. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
 8. przeciwdziałanie bezrobociu,
 9. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 10. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 11. działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców,
 12. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. działalność wydawnicza,
 14. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
 15. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
 16. wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 17. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 18. działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet,
 19. wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 20. działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej,
 21. działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi,
 22. działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,
 23. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 24. działania na rzecz przestrzegania Konstytucji,
 25. działania na rzecz przestrzegania obowiązujących ustaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 26. działania na rzecz przestrzegania uchwał obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mikstat.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
 2. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
 3. inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
 4. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
 5. zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
 7. zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
 8. organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
 9. inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
 10. prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości,
 11. tworzenie Ośrodków Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
 12. tworzenie Funduszy Pożyczkowych i Gwarancyjnych (Poręczeniowych),
 13. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 14. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 15. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
 16. gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
 17. działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,
 18. organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
 19. ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,
 20. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami regionu,
 21. inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Ziemi Mikstackiej,
 22. inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem,
 23. propagowanie turystycznych walorów regionu,
 24. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
 25. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
 26. współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
 27. współpraca z żłobkiem i przedszkolem gminnym, oddziałami przedszkolnymi i świetlicami wiejskimi w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej gminy,
 28. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów związanych z edukacją w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 29. wysyłanie wniosków, skarg i pism do instytucji publicznych (w tym do: nadzorów, prokurator, sądów) o tematyce związanej z przestrzeganiem konstytucji, ustaw oraz prawa lokalnego.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. uczestników,
 4. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa pisemną deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
 3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 15

 1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 16

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 17

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 6. z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,
 2. skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
 3. utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna.

§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 3. rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

§ 21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w przeciągu roku od dostarczenia listu pocztą tradycyjną lub elektroniczną z wyżej wymienioną informacją przez Zarząd Stowarzyszenia do Członka Stowarzyszenia, którego ten tryb dotyczy. Pozostałe kwestie reguluje regulamin pracy Zarządu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a o ich wysokości stanowi uchwała Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wybór Prezesa, pozostałych Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
  2. na wniosek Prezesa powołuje się i odwołuje Sekretarza, Skarbnika Stowarzyszenia,
  3. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
  4. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
  5. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  8. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
  9. powoływanie władz Stowarzyszenia,
  10. ustalanie wysokości składek,
  11. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  12. uzupełnienia składu osobowego organów władz, tj. Zarządu (do ilości zgodnej w §26 pkt 1) i Komisji Rewizyjnej (do ilości zgodnej w §31 pkt 1), podejmowane powinno być na zasadach ujętych w §24 pkt 4.
 2. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
  2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 Zarząd

§ 26

 1. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 8. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 9. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 11. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

 

Prezydium Zarządu

§ 29

Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu prowadzi działalność w zakresie:

 1. kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. nadzorowania i wspierania działalności biura Stowarzyszenia,
 3. opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień statutu.

§ 30

 1. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium i podlegają przedstawianiu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
 4. podpisywanie umów o pracę, cywilnoprawnych, dot. zatrudnienia Członka Zarządu w Stowarzyszeniu,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 33

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 


 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 35

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. wpływy z loterii i aukcji,
 6. dotacje budżetowe, subwencje,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. inne wpływy.

                                                                   

§ 36

Dla ważności oświadczeń woli:

 1. w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym prezesa i skarbnika,
 2.  w pozostałych sprawach stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu lub prezesa jednoosobowo.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 3. Zgodnie z art. 31 KPA Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do typowania biegłych – rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.